ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

ÇEVRE DENETİM YÖNETMELİĞİ ÇEVRE GÖREVLİSİ OLMA ÇEVRE GÖREVLİSİ EĞİTİMLERİ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASI VE MALİYETLER

1. Çevre danışmanlık hizmeti satın almak isteyen bir firmanın, danışmanlık firması ile çalışma şartları neler olmalı? Bu şartlar tarafların yazılı bir beyanına tabi midir? Bu beyan hangi kurumlara, ne kadar süre içerisinde bildirilmelidir?

Şayet kurum çevre danışmanlık firmasından hizmet almaya karar verdiyse, anlaşma şartları tarafların karşılıklı taahhütlerinin bildirildiği bir sözleşme ile sabitlenmeli ve en geç 1 ay içerisinde bağlı bulunduğu valiliğe bildirilmelidir.

2. Çevre denetim yönetmeliği kapsamında, çevre görevlisi yetiştirmek için, çevre görevlisi adaylarının haiz olması gereken nitelikler nelerdir? Çevre görevlisi olmak için ne tür eğitimler, hangi kurumlardan alınmalıdır?

Eğer firmanızda üniversitelerin mühendislik fakültesi, kimya, biyoloji ve veterinerlik bölümlerinden mezun personeliniz var ise çevre orman bakanlığından çevre görevlisi belgesi almak zorundadırlar.

3. Çevre denetim yönetmeliği kapsamında kaç adet çevre görevlisi çalıştırılması gereklidir?

Ek 1 de yer alanlar 2 çevre görevlisi, Ek 2 de yer alan firmalar 3 adet çevre görevlisi çalıştırmak zorundadır.

Cevre_izin_lisans_yonetmeligi_EK1
Cevre_izin_lisans_yonetmeligi_EK2

4. Firma olarak, herhangi bir çevre görevlisi ile dışarıdan anlaşmalı olarak çalışılma olanağı var mıdır?

Yönetmeliğe göre Çevre görevlisi çalıştıracak firmalar çevre görevlisini sürekli olarak bünyelerinde istihdam etmek zorunda ve SSK ları firma tarafından yatırılması gerekmekte veya çevre danışmanlık firmasından hizmet almak zorundadır.

5. Firmamızda çevre görevlisi olmasına rağmen, isteğimiz dâhilinde çevre danışmanlık firması ile de çalışma imkânımız var mıdır? Bunun firmamıza ne gibi yararı olur?

Çevre danışmanlık firması ile yapılan anlaşmada bu durum göz önünde bulundurularak fiyat düşürülebilir.

6. Çevre danışmanlık firması ile yapılan sözleşmenin süresi ve periyodu ne kadardır? Sözleşmenin fesih şartları ve sözleşme sonrası yapılacak işlemler nelerdir?

Çevre danışmanlık firmaları ile sözleşmeler 1 yıllığına yapılır ve bu sözleşme çevre denetim yönetmeliği gereği en geç 1 ay içinde valiliğe haber verilir.

7. Çevre danışmanlık firmasıyla anlaşmayı fesih edebiliriyim?

Evet süresi dolmadan sözleşmenizi iptal edebilirsiniz fakat valiliğe 1 ay içerisinde haber vermekle yükümlüsünüz ve en geç bir ay içinde de yeni bir çevre danışmanlık firması ile anlaşarak valiliğe tekrar sözleşme yaptığınıza dair bilgi vermeniz gerekmektedir.

8. Organize sanayi bölgeleri Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında değerlendiriliyor mu? Bu kapsamda neler yapmalıdırlar?

Evet. Çevre denetim yönetmeliğine göre Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri bünyesinde en az üç çevre görevlisinden oluşan Çevre Yönetim Biriminin kurulması veya en az iki çevre görevlisinin çalıştırılması ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur

9. Belediye, mahali idareler, sağlık kuruluşları çevre denetim yönetmeliği kapsamında ne tür çalışmalar yapmak zorundadırlar?


Belediyeler, mahalli idare birlikleri, sağlık kuruluşları veya hastanelerde çevre yönetim birimleri en az bir çevre görevlisinden oluşabilir.

10. Sağlık kuruluşlarının Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamındaki değerlendirilmeleri hakkında bilgi verir misiniz?

Hastane ve sağlık kuruluşlarından yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre görevlisi çalıştırmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından işletmesindeki çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

11. Türkiye’de Çevre Denetim Yönetmeliğini denetlemekle sorumlu olan kurum kimdir? Denetim kriterleri ve periyotları hakkında bilgi verir misiniz?

Yılda bir kez firmanız bakanlık tarafından denetlenecek.

12. Firmamızda Çevre birimi oluşturmak gerekli şartlar nelerdir? Çevre Mühendisi çalıştırma zorunluluğu var mıdır?

Hayır! Firmanızda çevre birimi kuruyor iseniz çevre görevlisi sertifikasına sahip personel çalıştırmalısınız ve ya çevre danışmanlık firması ile anlaşma yapabilirsiniz.

13. Çevre gönüllüsü sertifikası almak için başvuru adımları hakkında bilgi verir misiniz?

Çevre gönüllüsü sertifikası için çevre orman bakanlığının çevre yönetimi genel müdürlüğüne elektronik ortamda başvuru yapmanız gerekmektedir.

14. Çevre denetim yönetmeliği kapsamı nedir? Kurumların tabi olduğu kapsam belirlenmede izleyecekleri yol nedir?

Firmanız çevre denetim yönetmeliğinde ek 1 veya ek 2 ye girip girmediğini kontrol etmelisiniz. 

Cevre_izin_lisans_yonetmeligi_EK1
Cevre_izin_lisans_yonetmeligi_EK2

15. Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında firmaların yükümlülükleri nelerdir? Bu yükümlülüğü yerine getirmedeki yöntemler nelerdir?

• En az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla,

• İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuarlarına yaptırmakla,

• Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamakla,

• Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,

• Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamakla,

• Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle,

• Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,

• Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle,

• Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre görevlisi istihdam etmekle yükümlüdür.

17. Çevre görevlisi nedir? Çevre yönetim birimi nasıl oluşturulur? Görev sorumluluk ve yetkileri nelerdir?

• Tesis veya faaliyeti düzenli aralıklarla kontrol ederek Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

• Sorumlusu olduğu tesis veya faaliyetin yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkikini gerçekleştirmekle ve iç tetkikin sonucunda bir İç Tetkik Raporu hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmakla ve bir örneğini yönetim biriminde bulundurmakla,

• Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmakla ve uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

• Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

• Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

• Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

18. Çevre danışmanlık firmalarının, anlaşmalı olduğu kurumlarda çalışma süreleri hakkında bilgi alabilir miyim? Çevre danışmanlık firması firmada kaç tane ve hangi niteliklere haiz çevre görevlisi çalıştırmak zorundadır?

• Yönetmeliğe göre çevre danışmanlık firmasında çalışan çevre görevlisinin her biri firmada ayda 2 tam gün çalışmak zorundadır.

19. Çevre danışmanlık firması aracılığıyla, firmamda çalıştırılan çevre görevlilerinin SSK ücretlerini kim karşılar?

Hayır! Çevre danışmanlık firmaları tarafından çevre görevlisinin SSK sı yatıyor olması zorunluluğu vardır.

20. Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken işlerin, Çevre danışmanlık firması aracılığı ile yerine getirilmesi ne gibi avantajlar sağlar?

Evet! Eğer firma bünyenizde gerekli personel yok ise toplam 2 adet çevre görevlisi çalıştırmak zorunda olduğunuz düşünülürse 2 personel için yıllık maliyetiniz maaşlar ve SSK olarak hesaplandığında 50.000 TL civarında olacaktır. Çevre danışmanlık firması ile anlaştığınızda yıllık maliyetiniz daha az olacaktır.

21. Çevre denetim yönetmeliğine göre çevre görevlisi olma şartı nedir? Çevre görevlisi eğitimlerini nereden, ne zaman ve ne kadar ücretle alabilirim?

• Tesis veya faaliyetlerde, tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlisinin en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden veya veteriner fakültesinden mezun olması zorunludur.

• Tesis ve faaliyetlerde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinin Bakanlıkça düzenlenecek çevre görevlisi eğitimine katılıp, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olması zorunludur.

• Sınavda başarılı olanlara Çevre Görevlisi belgesi verilir.

• Çevre Görevlisi Belgesi olmayanlar, faaliyet veya tesislerde, çevre yönetim biriminde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışamazlar.”


22. Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisinin görevleri nelerdir?

• Tesis veya faaliyeti düzenli aralıklarla kontrol ederek Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

• Sorumlusu olduğu tesis veya faaliyetin yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkikini gerçekleştirmekle ve iç tetkikin sonucunda bir İç Tetkik Raporu hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmakla ve bir örneğini yönetim biriminde bulundurmakla,

• Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmakla ve uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

• Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

• Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

• Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

 

REFERANSLAR

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Karabük Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çorum Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Düzce Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çankırı Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Erzincan Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Tokat Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti